group du lịch

Browsing

Đây là danh sách các nhóm Facebook group du lịch chất có tương tác cao và hoạt động sôi nổi, các anh chị có thể tham gia những nhóm này để học tập, chia sẻ kiến thức và bán hàng hiệu quả. STT URL và Tên Nhóm  Thành Viên 1 https://www.facebook.com/groups/521119404606027/?ref=group HIỆP HỘI KHÁCH SẠN LỮ HÀNH PHỐ CỔ HÀ NỘI   31,644 2 https://www.facebook.com/groups/204153966324038/ HIỆP HỘI DU LỊCH VIỆT NAM   60,760 3 https://www.facebook.com/groups/616506311702630/ HIỆP HỘI ĐIỀU HÀNH TOUR CHUYÊN NGHIỆP   41,856 4 https://www.facebook.com/groups/1583352828635622/ HIỆP HỘI DU LỊCH PHỐ CỔ HÀ NỘI   62,565 5 https://www.facebook.com/groups/436894583083411/   HIỆP HỘI LỮ HÀNH & HƯỚNG DẪN VIÊN DU LỊCH VIỆT NAM   55,618 6 https://www.facebook.com/groups/2415770938648089/  HỘI DOANH NHÂN TRẺ VIỆT NAM   28,619 7 https://www.facebook.com/groups/294750651363639/  Hiệp hội Điều hành tour chuyên nghiệp   4,563 8 https://www.facebook.com/groups/1989568094627061/  HIỆP HỘI ĐIỀU HÀNH TOUR CHUYÊN NGHIỆP 4.0   13,583 9 https://www.facebook.com/groups/1469846536632874/  HIỆP HỘI DU…