Thanh lý họp đồng du lịch là gì

Điều 403 Bộ luật dân sự 2015 có quy định về phụ lục hợp đồng như sau:

“1. Hợp đồng có thể có phụ lục kèm theo để quy định chi tiết một số điều khoản của hợp đồng. Phụ lục hợp đồng có hiệu lực như hợp đồng. Nội dung của phụ lục hợp đồng không được trái với nội dung của hợp đồng.

2. Trường hợp phụ lục hợp đồng có điều khoản trái với nội dung của điều khoản trong hợp đồng thì điều khoản này không có hiệu lực, trừ trường hợp có thỏa thuận khác. Trường hợp các bên chấp nhận phụ lục hợp đồng có điều khoản trái với điều khoản trong hợp đồng thì coi như điều khoản đó trong hợp đồng đã được sửa đổi.”

Marketing du lịch xin gưi tới các bạn biểu mẫu than lý họp đồng và biểu mẫu than lý hợp đồng du lịch ,

Mẫu Thanh lý hợp đồng du lịch :

BIÊN BẢN THANH LÝ HỢP ĐỒNG

Số: ……/BBTLHD

 

  • Căn cứ vào Hợp đồng cung cấp dịch vụ Du lịch số …HĐDVDL ký ngày …/…/2014 giữa Công ty ……………………………………………………………………………. và Công ty Công của bạn Theo nhu cầu và thoả thuận giữa hai bên.

           

Hôm nay,  ngày ….. tháng …….. năm 2015, tại

 

Bên A:    Công ty đặt dịch vụ……….

Địa chỉ: …………………………………………………………………………………………….

Điện thoại: ……………………….                          Fax: (84-4) …………………

MST:

Người đại diện: ông/bà. …………………………….       Chức vụ: Giám đốc

 

Bên B:    [ CÔNG TY  CỦA BẠN ]

Địa chỉ:

Điện thoại:

VPĐD:    NẾU CÓ KHÔNG CÓ BỎ ĐI.

MST:

Người đại diện: Ông……….. ,             Chức vụ: Giám Đốc

 

Hai bên thống nhất ký biên bản thanh lý này với nội dung như sau:

 

Điều 1 : Nội dung thanh lý

  • Thanh lý hợp đồng dịch vụ Du lịch số: ……/HĐDVDL ngày …. tháng ….năm 2015 giữa hai bên.
  • Đến nay thông qua hoạt động của Bên B, Bên A đã nhận được đủ dịch vụ như đã thỏa thuận trong hợp đồng. Như vậy Bên B đã hoàn thành nghĩa vụ với Bên A theo Hợp đồng nêu trên và không còn bất kỳ nghĩa vụ, trách nhiệm nào với Bên A.

 

Điều 2 : Giá trị biên bản thanh lý

                                                                                       

Nội dung Thành tiền (VND)
A.            Giá trị theo hợp đồng đã kí số ……./HĐDVDL, bao gồm VAT (tạm tính) ………..
B.            Giá trị hợp đồng thực tế bao gồm VAT (đã bao gồm phát sinh thực tế, và được hai bên thống nhất theo bảng tổng hợp chi phí để quyết toán và thanh lý hợp đồng đính kèm) ……………..
C.            Giá trị tạm ứng, bên A đã tạm ứng cho bên B ………………..
D.           Phần còn lại bên A phải thanh toán cho bên B ………….

 

Điều 3 : Điều khoản chung

Biên bản thanh lý này chỉ có giá trị hiệu lực ngay sau khi Bên A có trách nhiệm thanh toán đầy đủ các khoản phí cho Bên B là: ………… VNĐ (Bằng chữ: ………………………………………………………………………..)

Biên bản thanh lý hợp đồng này là một phần không tách rời của Hợp đồng cung cấp dịch vụ số ………../BBTLHD  và được lập thành 02 bản có giá trị ngang nhau, mỗi bên giữ 01 bản.

 

ĐẠI DIỆN BÊN A

 

 

 

 

 

ĐẠI DIỆN BÊN B

 

 

 

 

 

 

linh tải https://marketingdulich.net/wp-content/uploads/2020/10/Thanh-Ly-Hop-dong.doc

Phụ lục hơp thanh lý hợp đồng du lịch :

Phụ Lục Thanh Lý Hợp Đồng Số…………/HĐDVDL
Hà Nội, ngày …. tháng …..năm 20..
Số lượng Đơn giá Thành tiền Ghi Chú
1. Giá trị chương trình theo hợp đồng đã kí
1.1. Giá  tour cho 01 người lớn là:
1.2. Giá  tour cho 01 trẻ em là:
2. Phát sinh tăng
2.1. Tăng tiền đồ uống trong bữa ăn
2.2
2.3
2.4
3. Phát sinh giảm
3.1.
3.2.
3.3.
Tổng số tiền thực tế bên A phải thanh toán cho bên B là:
Số tiền đã tạm ứng :
TỔNG SỐ TIỀN CÒN LẠI BÊN A PHẢI THANH TOÁN CHO BÊN B LÀ:
Hà Nội Ngày …/…/20..
    Người quyết toán

Link tải :https://marketingdulich.net/wp-content/uploads/2020/10/Thanh-Ly-Hop-dong.doc

Trên đây là những mẫu Thanh Lý Hợp Du Lịch đơn giản nhất Và bảng mẫu phụ luch hợp đồng  Admin gửi đến các bạn –  Có thể chưa đầy đủ chi tiết mong nhận được góp ý từ các bạn qua comment bên dưới hoặc gửi email tới info@marketingdulich.net để Admin hoàn thiện hơn – chúc các bạn thành công đông khách

Author

Marketing Du Lịch là kênh chuyên chia sẻ thông tin về phát triển du lịch và quảng bá du lịch trong và ngoài nước cũng như cách bán sản phẩm trên các trang B2B, B2C ... như các OTA nước ngoài Booking, Agoda, airbnb, Traveloka , OTA Việt Nam như Mytour, Sendo, vntrip ... hay các thông tin về làm Media , seo du lịch

Write A Comment