phí đổi thẻ hướng dẫn viên

Browsing

Theo khoản 1 và khoản 2 Điều 4 Thông tư 33/2018/TT-BTC ngày 30/3/2018 của Bộ Tài chính, mức thu phí, lệ phí được quy định như sau: 1. Phí thẩm định cấp Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế, Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa: a) Cấp mới: 3.000.000 đồng/giấy phép; b) Cấp đổi: 2.000.000 đồng/giấy phép; c) Cấp lại: 1.500.000 đồng/giấy phép. 2. Phí thẩm định cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch (bao gồm: cấp mới, cấp đổi, cấp lại): a) Đối với hướng dẫn viên du lịch quốc tế và nội địa: 650.000 đồng/thẻ; b) Đối với hướng dẫn viên du lịch tại điểm: 200.000 đồng/thẻ.