Sold out và Not operating

Browsing

Khi quản trị Viator – Tripavisor Experience chắc hẳn các bạn sẽ gặp trường hợp như “Sold out” và “Not operating” như trường hợp 1 và 2 trong hình để đóng mở bán sản phẩm trong Viator. “Sold out” và “Not operating” (“Bán hết” và “Không hoạt động”)    là các cài đặt bạn sẽ tìm thấy trong tab Sẵn có của Trung tâm quản lý . Cả hai cài đặt này đều có thể được sử dụng để ngừng chấp nhận đặt chỗ mới vào một ngày cụ thể, cho dù đó là cho tất cả các sản phẩm của bạn vào ngày đó hay chỉ một tùy chọn sản phẩm hoặc sản phẩm. Đây là cách khác “Sold out” và “Not operating” (“Bán hết” và “Không hoạt động”)  nhau: Chọn “Bán hết” nếu tất cả các điểm được lấp đầy. Điều này có nghĩa là không có chỗ…