Thẻ Hướng dẫn Viên

Category

Theo điều 64 / Luật du lịch 2018 chỉ ra như sau : 1 Thẻ hướng dẫn viên bị thu thu trong các trường hợp hướng dẫn viên có các hành vi sau : a . Làm phương hại đến chủ quyền, Lợi ích quốc gia, quốc phòng, an ninh; b. Cho cá nhân hác sử dụng thẻ hướng dẫn viên hành nghề; c. Không đảm bảo điều kiện hành nghề, điều kiện cấp thẻ hướng dãn viên theo quy định luật du lịch; d. Giả mạo hồ sơ, cấp đổi, cấp lại thẻ hướng dẫn viên du lịch. 2. Cơ quan nhà nước co thẩm quyền cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch quyết định thu hồi thẻ hướng dãn viên du lịch và công bố công khải trên trang thông tin điện tử quản lý hướng dãn viên của TỔng cục du lịch và cơ quan thu hồi…