Bảo vật quốc gia là gì?

1. Theo quy định tại Điều 4 Luật di sản văn hoá (sửa đổi, bổ sung năm 2009) thì di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia được hiểu như sau:

Di vật là hiện vật được lưu truyền lại, có giá trị lịch sử, văn hoá, khoa học.
Cổ vật là hiện vật được lưu truyền lại, có giá trị tiêu biểu về lịch sử, văn hoá, khoa học, có từ một trăm năm tuổi trở lên.
Bảo vật quốc gia là hiện vật được lưu truyền lại, có giá trị đặc biệt quý hiếm tiêu biểu của đất nước về lịch sử, văn hoá, khoa học.

2. Đối với bảo vật quốc gia, Luật di sản văn hóa (sửa đổi, bổ sung năm 2009) có quy định các tiêu chí cụ thể như sau:

a) Là hiện vật gốc độc bản;
b) Là hiện vật có hình thức độc đáo;
c) Là hiện vật có giá trị đặc biệt liên quan đến một sự kiện trọng đại của đất nước hoặc liên quan đến sự nghiệp của anh hùng dân tộc, danh nhân tiêu biểu; hoặc là tác phẩm nghệ thuật nổi tiếng về giá trị tư tưởng, nhân văn, giá trị thẩm mỹ tiêu biểu cho một khuynh hướng, một phong cách, một thời đại; hoặc là sản phẩm được phát minh, sáng chế tiêu biểu, có giá trị thực tiễn cao, có tác dụng thúc đẩy xã hội phát triển ở một giai đoạn lịch sử nhất định; hoặc là mẫu vật tự nhiên chứng minh cho các giai đoạn hình thành và phát triển của lịch sử trái đất, lịch sử tự nhiên.

bao-vat-quoc-gia-1
bao-vat-quoc-gia-1

 Danh sách Bảo Vật Quộc Gia Việt Nam

TT Tên hiện vật Quyết định Nơi lưu giữ
1 Trống đồng Ngọc Lũ 1426 /QĐ-TTg

Ngày 01/12/2012

Bảo tàng Lịch sử quốc gia
2 Trống đồng Hoàng Hạ 1426 /QĐ-TTg

Ngày 01/12/2012

Bảo tàng Lịch sử quốc gia
3 Thạp đồng Đào Thịnh 1426 /QĐ-TTg

Ngày 01/12/2012

Bảo tàng Lịch sử quốc gia
4 Tượng đồng hai người cõng nhau thổi khèn 1426 /QĐ-TTg

Ngày 01/12/2012

Bảo tàng Lịch sử quốc gia
5 Cây đèn đồng hình người quỳ 1426 /QĐ-TTg

Ngày 01/12/2012

Bảo tàng Lịch sử quốc gia
6 Trống đồng Cảnh Thịnh 1426 /QĐ-TTg

Ngày 01/12/2012

Bảo tàng Lịch sử quốc gia
7 Ấn đồng “Môn Hạ Sảnh ấn” 1426 /QĐ-TTg

Ngày 01/12/2012

Bảo tàng Lịch sử quốc gia
8 Bình gốm hoa lam vẽ Thiên Nga 1426 /QĐ-TTg

Ngày 01/12/2012

Bảo tàng Lịch sử quốc gia
9 Cuốn “Đường Kách mệnh” 1426 /QĐ-TTg

Ngày 01/12/2012

Bảo tàng Lịch sử quốc gia
10 Tác phẩm “Ngục trung nhật ký (Nhật ký trong tù) 1426 /QĐ-TTg

Ngày 01/12/2012

Bảo tàng Lịch sử quốc gia
11 Bản thảo “Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến” 1426 /QĐ-TTg

Ngày 01/12/2012

Bảo tàng Lịch sử quốc gia
12 Bản thảo “Lời kêu gọi đồng bào và chiến sĩ cả nước” 1426 /QĐ-TTg

Ngày 01/12/2012

Bảo tàng Hồ Chí Minh
13 Bản Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh 1426 /QĐ-TTg

Ngày 01/12/2012

Cục lưu trữ Văn phòng Trung ương Đảng
14 Tượng Phật Đồng Dương 1426 /QĐ-TTg

Ngày 01/12/2012

Bảo tàng Lịch sử thành phố Hồ Chí Minh
15 Tượng Nữ Thần Devi (Hương Quế) 1426 /QĐ-TTg

Ngày 01/12/2012

Bảo tàng Lịch sử thành phố Hồ Chí Minh
16 Tượng Thần Vishnu 1426 /QĐ-TTg

Ngày 01/12/2012

Bảo tàng Lịch sử thành phố Hồ Chí Minh
17 Tượng Phật Lợi Mỹ 1426 /QĐ-TTg

Ngày 01/12/2012

Bảo tàng Lịch sử thành phố Hồ Chí Minh
18 Tượng Thần Surya 1426 /QĐ-TTg

Ngày 01/12/2012

Bảo tàng Lịch sử thành phố Hồ Chí Minh
19 Tượng Bồ tát Tara 1426 /QĐ-TTg

Ngày 01/12/2012

Bảo tàng Điêu khắc Chăm, thành phố Đà Nẵng
20 Đài thờ Mỹ Sơn E1 1426 /QĐ-TTg

Ngày 01/12/2012

Bảo tàng Điêu khắc Chăm, thành phố Đà Nẵng
21 Đài thờ Trà Kiệu 1426 /QĐ-TTg

Ngày 01/12/2012

Bảo tàng Điêu khắc Chăm, thành phố Đà Nẵng
22 Tượng Phật A Di Đà 1426 /QĐ-TTg

Ngày 01/12/2012

Chùa Phật Tích, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh
23 Tượng Phật nghìn mắt nghìn tay 1426 /QĐ-TTg

Ngày 01/12/2012

Chùa Bút Tháp, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh
24 Bộ Cửu vị thần công 1426 /QĐ-TTg

Ngày 01/12/2012

Bảo tàng Cổ vật Cung đình Huế thuộc Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế
25 Bộ Cửu đỉnh 1426 /QĐ-TTg

Ngày 01/12/2012

Bảo tàng Cổ vật cung đình Huế thuộc Trung tâm bảo tồn di tích Cố đô Huế
26 Pháo cao xạ 37mm 1426 /QĐ-TTg

Ngày 01/12/2012

Bảo tàng Phòng không – Không quân
27 Máy bay Mic 21 F96, số hiệu 5121 1426 /QĐ-TTg

Ngày 01/12/2012

Bảo tàng Lịch sử quân sự Việt Nam
28 Sổ trực ban “Chiến dịch Hồ Chí Minh” 1426 /QĐ-TTg

Ngày 01/12/2012

Bảo tàng Quân khu 7
29 Xe tăng T54B, số hiệu 843 1426 /QĐ-TTg

Ngày 01/12/2012

Bảo tàng Lịch sử quân sự Việt Nam
30 Xe tăng T59, số hiệu 390 1426 /QĐ-TTg

Ngày 01/12/2012

Bảo tàng Tăng thiết giáp
31 Trống đồng Đền Hùng 2599/QĐ-TTg

Ngày 30/12/2013

Khu di tích lịch sử Đền Hùng, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ
32 Trống đồng Cẩm Giang I 2599/QĐ-TTg

Ngày 30/12/2013

Bảo tàng tỉnh Thanh Hóa
33 Mộ thuyền Việt Khê 2599/QĐ-TTg

Ngày 30/12/2013

Bảo tàng Lịch sử quốc gia
34 Thạp đồng Hợp Minh 2599/QĐ-TTg

Ngày 30/12/2013

Bảo tàng tỉnh Yên Bái
35 Bộ khóa đai lưng bằng đồng 2599/QĐ-TTg

Ngày 30/12/2013

Khu di tích lịch sử Đền Hùng, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ
36 Kiếm ngắn Núi Nưa 2599/QĐ-TTg

Ngày 30/12/2013

Bảo tàng tỉnh Thanh Hóa
37 Bia “Xá Lợi Tháp Minh” 2599/QĐ-TTg

Ngày 30/12/2013

Bảo tàng tỉnh Bắc Ninh
38 Bia chùa Bảo Ninh Sùng Phúc 2599/QĐ-TTg

Ngày 30/12/2013

Chùa Bảo Ninh Sùng Phúc, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang
39 Bia Sùng Thiện Diên Linh 2599/QĐ-TTg

Ngày 30/12/2013

Chùa Long Đọi Sơn, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam
40 Bia chùa Sùng Khánh 2599/QĐ-TTg

Ngày 30/12/2013

Chùa Sùng Khánh, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang
41 Bia Vĩnh Lăng Lam Kinh 2599/QĐ-TTg

Ngày 30/12/2013

Khu di tích lịch sử Lam Kinh, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa
42 Chuông chùa Bình Lâm 2599/QĐ-TTg

Ngày 30/12/2013

Chùa Bình Lâm, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang
43 Chuông chùa Vân Bản 2599/QĐ-TTg

Ngày 30/12/2013

Bảo tàng Lịch sử quốc gia
44 Đại hồng chung chùa Thiên Mụ 2599/QĐ-TTg

Ngày 30/12/2013

Chùa Thiên Mụ,  thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế
45 Rồng đá (Xà thần) 2599/QĐ-TTg

Ngày 30/12/2013

Đền thờ Lê Văn Thịnh, huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh
46 Tượng Phật A Di Đà 2599/QĐ-TTg

Ngày 30/12/2013

Chùa Ngô Xá, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định
47 Tượng Quan Âm nghìn mắt nghìn tay 2599/QĐ-TTg

Ngày 30/12/2013

Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam
48 Ba pho tượng Tam Thế 2599/QĐ-TTg

Ngày 30/12/2013

Chùa Linh Ứng, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh
49 Tượng Hoàng hậu Trịnh Thị Ngọc Trúc 2599/QĐ-TTg

Ngày 30/12/2013

Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam
50 Bộ chân đèn và lư hương gốm men 2599/QĐ-TTg

Ngày 30/12/2013

Bảo tàng tỉnh Nam Định
51 Vạc đồng 2599/QĐ-TTg

Ngày 30/12/2013

Bảo tàng tỉnh Thanh Hóa
52 Súng thần công 2599/QĐ-TTg

Ngày 30/12/2013

Bảo tàng tỉnh Hà Tĩnh
53 Bia Võ Cạnh 2599/QĐ-TTg

Ngày 30/12/2013

Bảo tàng Lịch sử quốc gia
54 Tượng Avalokitesvara 2599/QĐ-TTg

Ngày 30/12/2013

Bảo tàng Lịch sử thành phố Hồ Chí Minh
55 Tượng Avalokitesvara 2599/QĐ-TTg

Ngày 30/12/2013

Bảo tàng Lịch sử thành phố Hồ Chí Minh
56 Tượng động vật Dốc Chùa 2599/QĐ-TTg

Ngày 30/12/2013

Bảo tàng tỉnh Bình Dương
57 Tượng Phật Bình Hòa 2599/QĐ-TTg

Ngày 30/12/2013

Bảo tàng Lịch sử thành phố Hồ Chí Minh
58 Tượng Phật Sa Đéc 2599/QĐ-TTg

Ngày 30/12/2013

Bảo tàng Lịch sử thành phố Hồ Chí Minh
59 Tượng Thần Visnu 2599/QĐ-TTg

Ngày 30/12/2013

Bảo tàng tỉnh Đồng Tháp
60 Tượng Thần Visnu 2599/QĐ-TTg

Ngày 30/12/2013

Bảo tàng tỉnh Long An
61 Tượng Nữ Thần Durga 2599/QĐ-TTg

Ngày 30/12/2013

Bảo tàng Lịch sử thành phố Hồ Chí Minh
62 Tượng Avalokitesvara 2599/QĐ-TTg

Ngày 30/12/2013

Bảo tàng Lịch sử thành phố Hồ Chí Minh
63 Bộ sưu tập hiện vật vàng 2599/QĐ-TTg

Ngày 30/12/2013

Bảo tàng tỉnh Long An
64 Tranh “Vườn Xuân Trung Nam Bắc” 2599/QĐ-TTg

Ngày 30/12/2013

Bảo tàng Mỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh
65 Tranh “Hai thiếu nữ và em bé” 2599/QĐ-TTg

Ngày 30/12/2013

Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam
66 Tranh “Em Thúy” 2599/QĐ-TTg

Ngày 30/12/2013

Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam
67 Tranh “Kết nạp Đảng ở Điện Biên Phủ” 2599/QĐ-TTg

Ngày 30/12/2013

Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam
68 Trống đồng Hữu Chung 53/QĐ-TTg

Ngày 14/01/2015

Bảo tàng tỉnh Hải Dương
69 Chuông Thanh Mai 53/QĐ-TTg

Ngày 14/01/2015

Bảo tàng Hà Nội
70 82 bia Tiến sĩ Văn Miếu – Quốc Tử Giám, Hà Nội 53/QĐ-TTg

Ngày 14/01/2015

Di tích lịch sử và kiến trúc nghệ thuật Văn Miếu – Quốc Tử Giám, thành phố Hà Nội
71 Bia “Khôn Nguyên Chí Đức Chi Bi” 53/QĐ-TTg

Ngày 14/01/2015

Di tích lịch sử và kiến trúc nghệ thuật Lam Kinh, tỉnh Thanh Hóa
72 Bia Thủy Môn Đình 53/QĐ-TTg

Ngày 14/01/2015

Bảo tàng tỉnh Lạng Sơn
73 Tượng Quan Âm nghìn mắt nghìn tay chùa Đào Xuyên 53/QĐ-TTg

Ngày 14/01/2015

Chùa Đào Xuyên, xã Đa Tốn, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội
74 Bộ tượng Di Đà Tam Tôn chùa Thầy 53/QĐ-TTg

Ngày 14/01/2015

Chùa Thầy, xã Sài Sơn, huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội
75 Tượng Phật giáo thời Tây Sơn chùa Tây Phương 53/QĐ-TTg

Ngày 14/01/2015

Chùa Tây Phương, xã Thạch Xá, huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội
76 Ekamukhalinga/Linga có một đầu thần Siva 53/QĐ-TTg

Ngày 14/01/2015

Ban Quản lý di tích và du lịch Mỹ Sơn, tỉnh Quảng Nam
77 Lan can thành bậc 53/QĐ-TTg

Ngày 14/01/2015

Bảo tàng tỉnh Nam Định
78 Máy bay Mic 21 số hiệu 4324 53/QĐ-TTg

Ngày 14/01/2015

Bảo tàng Lịch sử quân sự Việt Nam
79 Bản đồ Quyết tâm chiến dịch Hồ Chí Minh 53/QĐ-TTg

Ngày 14/01/2015

Bảo tàng Lịch sử quân sự Việt Nam
80 Trống đồng Cổ Loa và bộ sưu tập lưỡi cày đồng 2382/ QĐ-TTg

Ngày 25/12/2015

Bảo tàng Hà Nội, thành phố Hà Nội
81 Đôi trống đồng Lô lô 2382/ QĐ-TTg

Ngày 25/12/2015

Bảo tàng tỉnh Hà Giang
82 Cột kinh Phật chùa Nhất Trụ 2382/ QĐ-TTg

Ngày 25/12/2015

Khu di tích Lịch sử và Kiến trúc nghệ thuật Cố đô Hoa Lư, thuộc Trung tâm Bảo tồn di tích Lịch sử – Văn hóa Cố đô Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình
83 Tượng Thần Visnu 2382/ QĐ-TTg

Ngày 25/12/2015

Bảo tàng Tổng hợp tỉnh Đồng Tháp
84 Tượng nữ thần Laksmi 2382/ QĐ-TTg

Ngày 25/12/2015

Bảo tàng tỉnh Bạc Liêu
85 Tượng Nữ thần Laksmi 2382/ QĐ-TTg

Ngày 25/12/2015

Bảo tàng Tổng hợp tỉnh Đồng Tháp
86 Đầu tượng thần Siva 2382/ QĐ-TTg

Ngày 25/12/2015

Bảo tàng tỉnh Quảng Nam
87 Tượng Sadashiva 2382/ QĐ-TTg

Ngày 25/12/2015

Bảo tàng tỉnh Bạc Liêu
88 Đầu tượng thần Siva 2382/ QĐ-TTg

Ngày 25/12/2015

Bảo tàng tỉnh Bạc Liêu
89 Pho tượng Trấn Vũ 2382/ QĐ-TTg

Ngày 25/12/2015

Di tích đền Trấn Vũ, phường Thạch Bàn, quận Long Biên, thành phố Hà Nội
90 Bệ thờ Vân Trạch Hòa 2382/ QĐ-TTg

Ngày 25/12/2015

Bảo tàng Lịch sử và Cách mạng tỉnh Thừa Thiên Huế
91 Phù điêu nữ thần Mahishasuramardini 2382/ QĐ-TTg

Ngày 25/12/2015

Bảo tàng Tổng hợp Bình Định
92 Hương án chùa Khám Lạng 2382/ QĐ-TTg

Ngày 25/12/2015

Chùa Khám Lạng, xã Khám Lạng, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang
93 Bức giá tượng (phù điêu) chạm khắc hình tượng đức Lạc Long Quân và nhân vật về thời kỳ Hùng Vương 2382/ QĐ-TTg

Ngày 25/12/2015

Đình Nội (còn gọi là Đền Lạc Long Quân), thôn Bình Đà, xã Bình Minh, huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội
94 Mô hình nhà 2382/ QĐ-TTg

Ngày 25/12/2015

Bảo tàng tỉnh Nam Định
95 Bia “Thanh Hư Động” 2382/ QĐ-TTg

Ngày 25/12/2015

Chùa Côn Sơn, phường Cộng Hòa, thị xã Chí Linh, tỉnh Hải Dương
96 Bia điện Nam Giao 2382/ QĐ-TTg

Ngày 25/12/2015

Bảo tàng Lịch sử quốc gia
97 Bia Khiêm Cung Ký 2382/ QĐ-TTg

Ngày 25/12/2015

Di tích Cố đô Huế, do Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế, tỉnh Thừa Thiên – Huế
98 Bộ sưu tập vạc đồng thời Chúa Nguyễn 2382/ QĐ-TTg

Ngày 25/12/2015

Di tích Cố đô Huế, do Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế, tỉnh Thừa Thiên – Huế
99 Cửu Phẩm Liên Hoa chùa Giám 2382/ QĐ-TTg

Ngày 25/12/2015

Chùa Giám xã Cẩm Sơn, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương
100 Cây đèn gốm 2382/ QĐ-TTg

Ngày 25/12/2015

Bảo tàng Hà Nội
101 Long đình gốm Bát Tràng 2382/ QĐ-TTg

Ngày 25/12/2015

Bảo tàng Hà Nội
102 Ấn Sắc mệnh chi bảo      2382/ QĐ-TTg

Ngày 25/12/2015

Bảo tàng Lịch sử quốc gia
103 Ngai vua triều Nguyễn 2382/ QĐ-TTg

Ngày 25/12/2015

Điện Thái Hòa thuộc di tích Cố đô Huế, do Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế, tỉnh Thừa Thiên – Huế
104 Áo Tế giao 2382/ QĐ-TTg

Ngày 25/12/2015

Bảo tàng Cổ vật Cung đình Huế, thuộc Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế, tỉnh Thừa Thiên – Huế
105 Ngẫu tượng Linga – Yoni 2496 /QĐ-TTg

Ngày 22/12/2016

Bảo tàng Tổng hợp Trà Vinh
106 Phù điêu Trà Liên 1 2496 /QĐ-TTg

Ngày 22/12/2016

Bảo tàng tỉnh Quảng Trị
107 Phù điêu Trà Liên 2 2496 /QĐ-TTg

Ngày 22/12/2016

Bảo tàng tỉnh Quảng Trị
108 Phù điêu Thần Brahama 2496 /QĐ-TTg

Ngày 22/12/2016

Bảo tàng Tổng hợp Bình Định
109 Thống gốm hoa nâu 2496 /QĐ-TTg

Ngày 22/12/2016

Bảo tàng Lịch sử quốc gia
110 Bia “Thanh Mai Viên Thông tháp bi” 2496 /QĐ-TTg

Ngày 22/12/2016

Chùa Thanh Mai, xã Hoàng Hoa Thám, thị xã Chí Linh, tỉnh Hải Dương
111 Bia Vua Lê Thái Tổ 2496 /QĐ-TTg

Ngày 22/12/2016

Đền thờ vua Lê Thái Tổ, xã Lê Lợi, huyện Nậm Nhùn, tỉnh Lai Châu
112 Bia “Đại Việt Lam Sơn Chiêu Lăng bi” 2496 /QĐ-TTg

Ngày 22/12/2016

Khu di tích lịch sử Lam Kinh, xã Xuân Lam, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa
113 Đôi chuông chùa Đà Quận – còn gọi là chùa Viên Minh 2496 /QĐ-TTg

Ngày 22/12/2016

Khu di tích Chùa Đà Quận – Đền Quan Triều, xã Hưng Đạo, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng
114 Tượng Thiền sư Vũ Khắc Minh và Tượng Thiền sư Vũ Khắc Trường 2496 /QĐ-TTg

Ngày 22/12/2016

Chùa Đậu, thôn Gia Phúc, xã Nguyễn Trãi, huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội
115 Tượng Trấn Vũ đền Quán Thánh 2496 /QĐ-TTg

Ngày 22/12/2016

Đền Quán Thánh, phường Quán Thánh, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội
116 Cửu Phẩm Liên Hoa chùa Động Ngọ 2496 /QĐ-TTg

Ngày 22/12/2016

Chùa Động Ngọ, xã Tiền Tiến, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương
117 Ấn vàng “Đại Việt quốc Nguyễn chúa vĩnh trấn chi bảo” 2496 /QĐ-TTg

Ngày 22/12/2016

Bảo tàng Lịch sử quốc gia
118 Tập Sắc lệnh của Chủ tịch Chính phủ Lâm thời nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa 1945 – 1946 2496 /QĐ-TTg

Ngày 22/12/2016

Trung tâm Lưu trữ quốc gia III, Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước, Bộ Nội vụ
119 Dao găm chuôi hình rắn ngậm chân voi 2089/QĐ-TTg

Ngày 25/12/2017

Bảo tàng tỉnh Nghệ An
120 Muôi có cán hình tượng voi 2089/QĐ-TTg

Ngày 25/12/2017

Bảo tàng tỉnh Nghệ An
121 Đàn đá Lộc Hòa 2089/QĐ-TTg

Ngày 25/12/2017

Bảo tàng tỉnh Bình Phước
122 Bộ khuôn đúc Nhơn Thành 2089/QĐ-TTg

Ngày 25/12/2017

Bảo tàng Thành phố Cần Thơ
123 Hộp đựng xá lị Tháp Nhạn 2089/QĐ-TTg

Ngày 25/12/2017

Bảo tàng tỉnh Nghệ An
124 Phù điêu Phật Chămpa Tây Nguyên 2089/QĐ-TTg

Ngày 25/12/2017

Bảo tàng tỉnh Gia Lai
125 Tượng Thần Vishnu Gò Thành 2089/QĐ-TTg

Ngày 25/12/2017

Bảo tàng tỉnh Tiền Giang
126 Cặp tượng chim thần Garuda diệt rắn Tháp Mẫm 2089/QĐ-TTg

Ngày 25/12/2017

Bảo tàng Tổng hợp Bình Định
127 Bộ tượng 10 linh thú Chùa Phật Tích 2089/QĐ-TTg

Ngày 25/12/2017

Chùa Phật Tích, xã Phật Tích, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh
128 Bộ tượng Phật Tứ Pháp vùng Dâu – Luy Lâu 2089/QĐ-TTg

Ngày 25/12/2017

Chùa Dâu, Chùa Phi Tướng, xã Thanh Khương; Chùa Dàn, xã Trí Quả, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh
129 Cột đá chạm rồng chùa Dạm 2089/QĐ-TTg

Ngày 25/12/2017

Chùa Dạm, xã Nam Sơn, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh
130 Bia “Đại Việt Lam Sơn Dụ Lăng Bi” hay “Bia lăng vua Lê Hiến Tông” 2089/QĐ-TTg

Ngày 25/12/2017

Di tích lịch sử Lam Kinh, tỉnh Thanh Hóa
131 Hệ thống bia ma nhai Động Kính Chủ 2089/QĐ-TTg

Ngày 25/12/2017

Di tích Động Kính Chủ, xã Phạm Mệnh, huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương
132 Bia “Côn Sơn Tư Phúc tự bi” 2089/QĐ-TTg

Ngày 25/12/2017

Di tích lịch sử và kiến trúc nghệ thuật Côn Sơn – Kiếp Bạc, thị xã Chí Linh, tỉnh Hải Dương
133 Bia hộp đá Đồi Cốc thời Mạc 2089/QĐ-TTg

Ngày 25/12/2017

Đền thờ Trạng nguyên Giáp Hải, xã Dĩnh Trì, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang
134 Hai cánh cửa chạm rồng Chùa Keo 2089/QĐ-TTg

Ngày 25/12/2017

Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam
135 Long sàng trước Nghi môn ngoại và trước Bái đường Đền thờ Vua Đinh Tiên Hoàng 2089/QĐ-TTg

Ngày 25/12/2017

Khu di tích lịch sử Cố đô Hoa Lư, xã Trường Yên, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình
136 Mộc bản Chùa Bổ Đà 2089/QĐ-TTg

Ngày 25/12/2017

Chùa Bổ Đà, xã Tiên Sơn, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang
137 Ngọc tỷ Đại Nam thụ thiên vĩnh mệnh 2089/QĐ-TTg

Ngày 25/12/2017

Bảo tàng Lịch sử quốc gia
138 Bình phong sơn mài “Thiếu nữ và phong cảnh” 2089/QĐ-TTg

Ngày 25/12/2017

Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam
139 Tranh “Bác Hồ ở Chiến khu Việt Bắc” 2089/QĐ-TTg

Ngày 25/12/2017

Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam
140 Tranh sơn mài “Gióng” 2089/QĐ-TTg

Ngày 25/12/2017

Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam
141 Tranh “Thanh niên thành đồng” 2089/QĐ-TTg

Ngày 25/12/2017

Bảo tàng Mỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh
142 Tàu vận tải quân sự số hiệu HQ671 2089/QĐ-TTg

Ngày 25/12/2017

Bảo tàng Hải quân
143 Bình gốm Đầu Rằm 1821/QĐ-TTg

Ngày 24/12/2018

Bảo tàng tỉnh Quảng Ninh
144 Bộ Sưu tập bình gốm đất nung Long Thạnh 1821/QĐ-TTg

Ngày 24/12/2018

Bảo tàng Tổng hợp Quảng Ngãi
145 Tượng Tu sĩ Champa Phú Hưng 1821/QĐ-TTg

Ngày 24/12/2018

Bảo tàng Tổng hợp Quảng Ngãi
146 Trống đồng Pha Long 1821/QĐ-TTg

Ngày 24/12/2018

Bảo tàng tỉnh Lào Cai
147 Mộ chum gỗ nắp trống đồng Phú Chánh 1821/QĐ-TTg

Ngày 24/12/2018

Bảo tàng tỉnh Bình Dương
148 Tượng Phật Nhơn Thành 1821/QĐ-TTg

Ngày 24/12/2018

Bảo tàng thành phố Cần Thơ
149 Bình gốm Nhơn Thành 1821/QĐ-TTg

Ngày 24/12/2018

Bảo tàng thành phố Cần Thơ
150 Bộ Linga – Yoni Đá nổi 1821/QĐ-TTg

Ngày 24/12/2018

Bảo tàng tỉnh An Giang
151 Tượng Thần Brahma Giồng Xoài 1821/QĐ-TTg

Ngày 24/12/2018

Bảo tàng tỉnh An Giang
152 Tượng Thần Vishnu Vũng Liêm 1821/QĐ-TTg

Ngày 24/12/2018

Bảo tàng tỉnh Vĩnh Long
153 Tượng Phật Sơn Thọ – Trà Vinh 1821/QĐ-TTg

Ngày 24/12/2018

Bảo tàng Lịch sử Thành phố Hồ Chí Minh
154 Tượng Uma Dương Lệ 1821/QĐ-TTg

Ngày 24/12/2018

Bảo tàng tỉnh Quảng Trị
155 Tượng Thần Shiva chùa Linh Sơn 1821/QĐ-TTg

Ngày 24/12/2018

Chùa Linh Sơn, xã Nhơn Hội, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định
156 Tượng Phật Quan Âm Thiên Thủ Thiên Nhãn 1821/QĐ-TTg

Ngày 24/12/2018

Chùa Mễ Sở (Diên Phúc tự), xã Mễ Sở, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên
157 Đài thờ Đồng Dương 1821/QĐ-TTg

Ngày 24/12/2018

Bảo tàng Điêu Khắc Chăm, thành phố Đà Nẵng
158 Hộp vàng Ngọa Vân – Yên Tử 1821/QĐ-TTg

Ngày 24/12/2018

Bảo tàng tỉnh Quảng Ninh
159 Bia “Sùng Thiên tự bi” 1821/QĐ-TTg

Ngày 24/12/2018

Chùa Dâu (Sùng Thiên tự), xã Nhật Tân, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương
160 Tháp gốm men chùa Trò 1821/QĐ-TTg

Ngày 24/12/2018

Bảo tàng tỉnh Vĩnh Phúc
161 Ấn Tuần phủ Đô tướng quân 1821/QĐ-TTg

Ngày 24/12/2018

Bảo tàng Tổng hợp tỉnh Quảng Bình
162 Kim sách “Đế hệ thi” 1821/QĐ-TTg

Ngày 24/12/2018

Bảo tàng Lịch sử quốc gia
163 Khuôn in tín phiếu mệnh giá 5 đồng 1821/QĐ-TTg

Ngày 24/12/2018

Bảo tàng Thành phố Hồ Chí Minh
164 Xe ô tô “Quốc tế” 1821/QĐ-TTg

Ngày 24/12/2018

Bảo tàng Hậu Cần
Tổng số 164 hiện vật và nhóm hiện vật
Author

Marketing Du Lịch là kênh chuyên chia sẻ thông tin về phát triển du lịch và quảng bá du lịch trong và ngoài nước cũng như cách bán sản phẩm trên các trang B2B, B2C ... như các OTA nước ngoài Booking, Agoda, airbnb, Traveloka , OTA Việt Nam như Mytour, Sendo, vntrip ... hay các thông tin về làm Media , seo du lịch

Write A Comment